کالا 0098

تستر پاور انالوگ

ناموجود

تستر پاور آنالوگ Power Supply Tester

ناموجود
ناموجود

پشتیبانی : پاورهای ۲۰ و ۲۴ پین 

تست سوکتهای برق : ۴-۶-۸ پین گرافیک و CPU و سوکت برق فلاپی 

تست سوکت های : SATA/MOLX